با آرامیس آشنا شوید!

آرامیس یک شرکت خلاق و دانش بنیان است که در حوزه روان سنجی و ارزیابی به طور حرفه ای فعالیت کرده و به سوی استانداردهای معتبر جهانی در سنجش و اندازه گیری قدم بر می دارد. 

اجرای آزمون های معتبر و بومی روان شناختی در حوزه های کانون ارزیابی، استخدام، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارتقای کارکنان، شایستگی احراز شغل (بر مبنای شایستگی های مدون سازمان کارفرما و نیز مشخصات احراز شغل شبکه مشاغل آمریکا ONET)، ارزیابی نیازمندی های رفتاری شغل، گزینش استعدادهای متناسب با شغل مانند مصاحبه های رفتاری ترکیبی (ساختارمند و بدون ساختار بر حسب پاسخ آزمودنی و شغل درخواستی)