محصولات جدید

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به پرسشنامه هویت سازمانی چنی کوتاه

۱۵,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به پرسشنامه عدالت سازمانی مورمن

۱۵,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به پرسشنامه هویت سازمانی چنی بلند

۱۵,۰۰۰ تومان

آزمون های شغلی، صنعتی، سازمانی

پاسخ به آزمون شایستگی های رفتاری کانون ارزیابی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

محصولات آینده

انتشارات سنجش ساز و کار آرامیس

پر فروش ترین ها

جدیدترین نوشته ها و مقالات