فهرست واکنش پذیری بین فردی

نام آزمون

فارسی: فهرست واکنش پذیری بین فردی

انگلیسی: (INTERPERSONAL REACTIVITY INDEX (IRI

مشخصات اصلی آزمون

طراحان دیویس
هدف سنجش همدردی با دیگران
مولفه ها توجه به دیدگاه، خیال پردازی، توجه همدلانه، پریشانی شخصی
تاریخ انتشار 1980
تعداد سوالات 28
جمعیت هنجاری 15 سال به بالا
انتشارات Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85.
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان آزمون توسط فیض آبادی و همکاران (و دیگر پژوهشگران) هنجار شده است
سال هنجار 1387
جمعیت هنجاری
منبع مقالات فیض آبادی، زهرا. فرزاد، ولی الله. و شهرآرای، مهرناز. (1387). تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی آزمون فهرست واکنش های بین فردی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و هشتم، شماره 3، ص 157-178.

 سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟