پرسشنامه باورهای شغلی

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان جان دی. کرومبولتز
هدف برای کمک به شناسایی باورهای شغلی افراد طراحی شده که ممکن است بر اهداف شغلی آنها تاثیر بگذارد.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1991–1998
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
منابع Mind Garden, Inc., 707 Menlo Avenue, Suite 120, Menlo Park, CA 94025; Telephone: 650-322-6300; FAX: 650-322-6398; E-mail: info@mindgarden.com; Web: www.mindgarden.com
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع هنجار  

چکیده پرسشنامه باورهای شغلی

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟