پرسشنامه 16 عاملی شخصیت ، چاپ پنجم

نام آزمون

فارسی: پرسشنامه 16 عاملی شخصیت ، چاپ پنجم

انگلیسی: (Sixteen Personality Factor Questionnaire, Fifth Edition(16PF, 16PFQ

مشخصات اصلی آزمون

طراحان ریموند بی کتل. آ کارن اس کتل. هدر ای پی کتل
هدف برای اندازه گیری 16 ویژگی شخصیتی که رفتار افراد را در زمینه های مختلف توصیف و پیش بینی می کند طراحی شده است
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1949–2002
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات Institute for Personality and Ability Testing, Inc. (IPAT, Inc.), a subsidiary of PAN, Inc., Performance Assessment Network, Inc. (PAN, Inc.), 11590 North Meridian Street, Suite 200, Carmel, IN 46032; Telephone: 317-814-8800; FAX: 317-814-8888; E-mail: info@panpowered.com; Web: http://www.panpowered.com
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟