پرسشنامه با وجدان بودن-فرم کوتاه

نام آزمون

فارسی: پرسشنامه با وجدان بودن-فرم کوتاه

انگلیسی: (Conscientiousness (IPIP-C-SF

مشخصات اصلی آزمون

طراحان گلدبرگ
هدف سنجش با وجدان بودن
مولفه ها وجدانی بودن
تاریخ انتشار ۱۹۹۲
تعداد سوالات 20
جمعیت هنجاری بزرگسالان
انتشارات Goldberg, L. R. (1992).  The development of markers for the Big-Five factor structure.  Psychological Assessment, 4, 26-42.
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان
سال هنجار
جمعیت هنجاری
منبع مقالات

سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟