مقیاس سقط جنین

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان پانوس دی باردیس
هدف سنجش نگرش به سقط جنین
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1972–1988
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات Donna Bardis, 6512 Carrietowne Lane, Toledo, OH 43615; Telephone: 419-517-3279; E-mail: dbardis@bex.net
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

چکیده

 

جستجوی آزمون #

سفارش آزمون  خرید آزمون   پاسخ به آزمون 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟