مقیاس رفتار تطبیقی AAMR – محلی و اجتماعی ، چاپ دوم

نام آزمون

فارسی: مقیاس رفتار تطبیقی AAMR – محلی و اجتماعی ، چاپ دوم

انگلیسی: (AAMR Adaptive Behavior Scale—Residential and Community, Second Edition (ABS-RC:2

مشخصات اصلی آزمون

طراحان کازوو نیهیرا ، هنری لیلند ، نادین لمبرت
هدف برای تعیین “نقاط قوت و ضعف یک فرد در میان حوزه ها و عوامل سازگار”.
مولفه ها
تاریخ انتشار 1969–1993.
تعداد سوالات
جمعیت هنجاری
انتشارات PRO-ED, 8700 Shoal Creek Blvd., Austin, TX 78757-6897; Telephone: 800-897-3202; FAX: 800-397-7633; E-mail: info@proedinc.com; Web: http://www.proedinc.com
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان
سال هنجار
جمعیت هنجاری
منبع مقالات

سفارش پکیج آزمون سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟