مقیاس انتظارات آینده برای نوجوانان

نام آزمون

فارسی: مقیاس انتظارات آینده برای نوجوانان

انگلیسی: (Future Expectations Scale for Adolescents (FESA

مشخصات اصلی آزمون

طراحان الن هاولی مک ویرتر و بندیت ت. مک ویرتر
هدف ارزیابی میزان باورهای افراد در مورد آینده خودشان در حوزه کاری و تحصیلی، ازدواج و تشکیل خانواده، فعالیت های اجتماع مانند ورزش، رهبری و …
مولفه ها کار و تحصیل، ازدواج و خانواده، مذهب و جامعه، سلامت، آینده فرزندان
تاریخ انتشار 2008
تعداد سوالات 24
جمعیت هنجاری 12 تا 19 سال
انتشارات McWhirter EH, McWhirter BT. Adolescent Future Expectations of Work, Education, Family, and Community Development of a New Measure. Youth & Society. 2008;40(2):182-202. doi:10.1177/0044118X08314257
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان
سال هنجار
جمعیت هنجاری
منبع مقالات افشاری، محسن. حجازی، الهه. اژه ای، جواد. صادقی، ناهید. (1397). بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. مجله روانشناسی 86، سال بیست و دوم، شماره 2، ص 122-138.

 سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟