فهرست مصاحبه تحمل مراقبان زاریت

نام آزمون

فارسی: فهرست مصاحبه تحمل مراقبان زاریت

انگلیسی: (Zarit Burden Interview (ZBI-22

مشخصات اصلی آزمون

طراحان استیون اچ زاریت
هدف سنجش سطح تحمل تجربه شده توسط مراقبان اصلی اشخاص مسن دارای زوال عقل و ناتوانی
مولفه ها تحمل شخصی، تنش نقش، گناه، تحمل کلی مراقب
تاریخ انتشار 1980
تعداد سوالات 40
جمعیت هنجاری سالمندان
انتشارات Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. (1980). Relatives of the Impaired Elderly: Correlates of Feelings of Burden. Gerontologist. 20(6):649-55
توضیحات تکمیلی در چند پژوهش ایرانی استفاده شده است.

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان کوهستانی، حمیدرضا و باغچقی، نیره.
سال هنجار 1390
جمعیت هنجاری بیماران مبتلا به سکته مغزی
منبع مقالات کوهستانی، حمیدرضا و باغچقی، نیره. (1390). تعیین شیوع فرسودگی در مراقبت کنندگان خانگی از بیماران مبتلا به سکته مغزی و عوامل موثر بر آن. مجله پژوهشی حکیم. زمستان، دوره چهاردهم، شماره چهارم.

 سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟