نام آزمون

فارسی: ارزیابی اهداف اصلی

انگلیسی: (Assessment of Core Goals (ACG

مشخصات اصلی آزمون

طراحان سی. دابلیو. نیکولز
هدف برای کمک به یک فرد در تعریف منابع اصلی انگیزه و رضایت و شناسایی فعالیتهایی که منجر به رضایت از این اهداف ساخته شده است.
مولفه ها  
تاریخ انتشار 1991
تعداد سوالات  
جمعیت هنجاری  
انتشارات C. W. Nichols, ; Telephone: 706-309-9155
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان  
سال هنجار  
جمعیت هنجاری  
منبع مقالات  

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟