آزمون های استاندارد محتوای کتاب مقدس ، فرم های I و J

نام آزمون

فارسی: آزمون های استاندارد محتوای کتاب مقدس ، فرم های I و J

انگلیسی: (Standardized Bible Content Tests, Forms I and J(SBCT

مشخصات اصلی آزمون

طراحان کمیسیون توسعه حرفه ای انجمن معتبر کالج های کتاب مقدس
هدف برای “ارزیابی دانش کتاب مقدس (کتاب مقدس / الهیات / جهان بینی)” در نظر گرفته شده است.
مولفه ها
تاریخ انتشار 1956-1996
تعداد سوالات
جمعیت هنجاری
انتشارات Association for Biblical Higher Education, 5850 T.G. Lee Blvd, Ste, 130, Orlando, FL 32822-4408; Telephone: 407-207-0808; FAX: 407-207-0840; E-mail: info@abhe.org; Web: http://www.abhe.org
توضیحات تکمیلی

مشخصات هنجار آزمون

هنجارکنندگان
سال هنجار
جمعیت هنجاری
منبع مقالات

سفارش پکیج آزمون سفارش نرم افزار آزمونمنبع فروش منبع اجرا

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟