آزمون خودآگاهی موقعیتی در کار

نام آزمون #

فارسی: آزمون خودآگاهی موقعیتی در کار

انگلیسی: Situational Self-Awareness in Work (SSAW)

مشخصات اصلی آزمون #

طراحان دکتر آناهیتا صالح
هدف شناسایی سطوح اصلی خودآگاهی فرد در موقعیت شغلی
مولفه ها
  • خودآگاهی در موقعیت مدیریتی
  • خودآگاهی-خودابرازی در موقعیت عمومی
  • خودآگاهی در موقعیت خصوصی
  • ناآگاهی از خود-موقعیت
تاریخ انتشار 1388
تعداد سوالات 23
جمعیت هنجاری 300 نفر شاغل
انتشارات https://saramis.com/
توضیحات تکمیلی  

مشخصات هنجار آزمون #

هنجارکنندگان  دکتر آناهیتا صالح
سال هنجار 1388
جمعیت هنجاری 300 نفر شاغل
منبع مقالات صالح بلوردی، آناهیتا. (1388). ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ در ﻛﺎر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰي. ﺗﻬﺮان. صالح بلوردی، آناهیتا و پاشاشریفی، حسن. (1389). بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران. مجله تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی، سال اول، بهار، شماره 2.

جستجوی آزمون #

 

برچسب #

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟