شرایط سفارش آزمون:

 1. آزمون در هیچ سایت ایرانی برای فروش عرضه نشده باشد.
 2. پس از جستجو اطلاع داده خواهد شد که اطلاعات آزمون یافت شده یا خیر.
 3. فایل اصلی آزمون ارایه نمی شود.
 4. آزمون به صورت پکیج کامل اطلاعات ارایه خواهد شد که شامل:
  • زمان اجرا
  • هدف
  • پیشینه
  • فرم ها
  • مشخصات: ماده ها،مولفه ها،پایایی،اعتبار،هنجار خارجی،هنجار داخلی (در صورت وجود)، داده های هنجاری)
  • راهنما
  • سوالات و گزینه های پاسخ آزمون
  • فرایند نمره دهی
  • نمره برش و تفسیر (در صورت وجود)
  • راهنمای استخراج نمرات تفسیری از پژوهش شما
  • منابع
  • آدرس پست الکترونیک طراحان