شاخص های برجسته ساخت آزمون توسط آرامیس:

  1. برحسب روش های پیشرفته و به روز سنجش و اندازه گیری  انجام می شود
  2. پکیج آزمون شامل پرسشنامه و پاسخنامه، دستورالعمل اجرا، نمره دهی، تفسیر مولفه ها، روایی و پایایی، و جداول تراز خواهد بود

 

شرایط پذیرش و اجرای تحلیل آماری:
  1. پذیرش یا عدم پذیرش ساخت بعد از ارسال اطلاعات پروژه پس از یک هفته کاری اعلام می شود.
  2. اجرای مقدماتی و اصلی به عهده پژوهشگر است (در صورت درخواست پژوهشگر برای اجرا توسط آرامیس، هزینه آن دریافت می گردد که شامل هزینه چاپ (در صورت نیاز) و آزمون گر (اجرا کننده) خواهد بود.
  3. هزینه ساخت برحسب تعداد متغیرها، تعداد پرسشنامه ها و مولفه های پرسشنامه ها تعیین می شود.
  4. نیمی از هزینه ساخت قبل از شروع پروژه دریافت می شود و نیم دیگر در زمان تحویل (پس از دریافت هزینه کامل، آزمون تحویل داده می شود)
  5. مسوولیت تغییر مولفه های پروژه به عهده پژوهشگر بوده و برای پرسشنامه جدید مبلغ آن دریافت می شود.
  6. مسوولیت دفاع از پروژه به عهده پژوهشگر است و آرامیس صرفا طبق اصول سنجش و اندازه گیری ساخت آزمون را انجام می دهد.
  7. در صورت نیاز به تحلیل های آماری ساخت آزمون، هزینه تدوین به صورت مجزا دریافت می شود.