آزمون های طراحی شده در شرکت سنجش ساز و کار آرامیس عبارتند از:

آزمون خود آگاهی موقعیتی

آزمون سلامت جامع  سازمان

 

فرم کوتاه آزمون های:

 • شخصیت نئو (سنجش تمام مولفه ها)
 • هوش هیجانی
 • رضایت شغلی
 • تعهد سازمانی
 • خلاقیت

آزمون تخصصی استخدامی

 • اقتصاد
 • اقتصاد کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • باغبانی
 • حسابداری
 • مدیریت منابع انسانی
 • آزمون های عمومی استخدامی
 • زبان انگلیسی
 • کامپیوتر