فروش مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

نام آزمون

فارسی: مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

انگلیسی: Perception of Sacrifice Measure (PSM)

طراحان آزمون: هارپر و فیگورس (2008)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی دارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی و ایرانی دارد.

حوزه های کاربردی: درک رفتارهای فداکارانه شخص و همسر فرد

سن: بزرگسالان متاهل

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 50

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (08/ 08/ 1399)

 

مولفه های مورد سنجش

آزمون دو بخش ادراک از فداکاری خود و ادراک از فداکاری همسر دارد. هر بخش شامل مولفه تکرار انجام فداکاری و درجه فداکاری است.

  • ادراک از تکرار انجام فداکاری خود
  • ادراک از درجه فداکاری خود
  • ادراک از تکرار انجام فداکاری همسر
  • ادراک از درجه فداکاری همسر

پیشینه

آزمون توسط هارپر و فیگورس[1] در سال 2008  طراحی شده است.

[1] . J. M. Harper and K. S. Figuerres

هنجارهای آزمون

کاوند (1390) اولین بار آزمون را در ایران هنجار کرده است. پس از آن پژوهشگران متعددی آزمون را بیشتر به صورت نیمه هنجار کرده اند.

فرم های دیگر مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

یک فرم اصلی دارد. اما به صورت دو نیمه ادراک از فداکاری خود و نیز ادراک از فداکاری همسر نیز استفاده می شود.

محتوای فایل

فایل پیوست به صورت PDF است و شامل پیشینه، مشخصات آزمون از جمله: ماده ها، مولفه ها، پایایی، اعتبار، هنجار، پرسشنامه، نمره دهی، تفسیر کوتاه و راهنمای تبدیل نمرات به استاندارد است.

مقالات مرتبط

کاوند، م (1390). بررسی رابطه رفتارهای فداکارانه، انگیزه های فداکاری و ادراک انصاف با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بروجرد پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

خلاصه: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رفتارهای فداکارانه، انگیزه‌های فداکاری و ادراک انصاف با صمیمیت زناشویی در والدین دانش‌آموزان مدارس ابتدائی شهر بروجرد انجام شد. به این منظور 140 زوج از طریق روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای اتخاب شدند و پرسشنامه‌های پژوهش توسط آنها تکمیل گردید. پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از: سنجه ادراک رفتارهای فداکارانه ((PSM، سنجه انگیزه‌های فداکاری ((MSM، سنجه ادراک انصاف (MEP) و مقیاس صمیمیت (IS). نتایج نشان داد که هم در مردان و هم در زنان بین رفتارهای فداکارانه، انگیزه استقبالی فداکاری و ادراک انصاف با صمیمیت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. بررسی نتایج رگرسیون تعدیل‌گر نشان داد که مطابق انتظار، ادراک انصاف در زنان رابطه بین رفتارهای فداکارانه و صمیمیت زناشویی را تعدیل می‌کند. اما برخلاف انتظار، این یافته در مردان مشاهده نشد.

 

Harper, J. M., & Figuerres, K. S. (2008). Perception of sacrifice scale. Unpublished measure. Brigham Young University, Provo, UT.

لینک خرید مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه
مقیاس ادراک رفتارهای فداکارانه

اطلاعات آزمون در دانشنامه آزمون های روانشناختی

دانشنامه آزمون های روانشناختی
دانشنامه آزمون های روانشناختی

دیدگاهتان را بنویسید

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟