۱۹,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: استیون اچ زاریت (1980)

هنجارکنندگان: آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد (در چند پژوهش ایرانی استفاده شده است). نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش سطح تحمل تجربه شده توسط مراقبان اصلی اشخاص مسن دارای زوال عقل و ناتوانی

سن: سالمندان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 40

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/04/15)