۲۲,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: گرهارت، روبرتو، کوربین، و براونل (2009)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد (توسط بابایی و همکاران 1395 استفاده شده است). آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش رفتار اعتیادآور خوردن در بزرگسالان
حوزه درمانی: نشانگان وابستگی به مواد راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی IV-R و مصاحبه بالینی ساختارمند برای DSM-IV محور I اختلالات

سن: بزرگسالان جوان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 25

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1398/04/15)