۲۲,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: گرهارت، روبرتو، کوربین، و براونل (2013)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش رفتار اعتیادآور خوردن در کودکان و نوجوانان
حوزه درمانی: نشانگان وابستگی به مواد راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی IV-R و مصاحبه بالینی ساختارمند برای DSM-IV محور I اختلالات

سن: 4 تا 16 سال

سطح تحصیلات: دبستان و متوسطه

تعداد سوال: 25

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/06/04)