۱۴,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: بیر، کینگ، بیر و کینگ (1984)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش نگرش ها و باورهای نقش جنسی در مورد نقش، وظیفه، یا تفاوت نیازها بین زن و مرد را می سنجد.

سن: بالای 20 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 25

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/04)