۷,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: لیوبومرسکی و لپر (1999)

هنجارکنندگان: پژوهشگران متعدد در سال های 1388، 1393، 1394آن را هنجار کرده اند. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش شادی درونی و یا بهزیستی

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 4

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/23)