۲۶,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: کوپر اسمیت (1981)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش عزت نفس

سن: 8 تا 25 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 25

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/08/21)