۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: نف (2003)

هنجارکنندگان: آزمون توسط جمعی از پژوهشگران در ایران هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش دلسوزی برای خود

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 26

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/20)