۱۷,۵۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: ریس، پومیر، نف و ون گُچ (2011)

هنجارکنندگان: آزمون توسط شهبازی و همکاران، 1394 (جمعی از پژوهشگران) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش دلسوزی برای خود

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 12

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/20)