۲۸,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: کوون، لی، وون، پارک، مین، هاهن، گو، چوی، و کیم (2013)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد اما توسط یحیی زاده و همکاران (1395) استفاده شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد (برخی پژوهش های ایرانی استفاده شده است). نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: تشخیص اعتیاد به تلفن هوشمند

سن: 18 تا 53 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 33

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1397/11/25)