۲۹,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: هارپر و فیگورس (2008)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی دارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی و ایرانی دارد.

حوزه های کاربردی: درک رفتارهای فداکارانه شخص و همسر فرد

سن: بزرگسالان متاهل

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 50

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (08/ 08/ 1399)