۱۰۰,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: چاپارو و رانکا  (2005)

هنجارکنندگان:آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش رابطه مهارت های شناختی با مشکلات یادگیری و اجتماعی دانش آموزان و استراتژی های شناختی مورد استفاده در زمینه های خاص

سن: 7 تا 15 سال

سطح تحصیلات: تمام سطوح

تعداد سوال: فرم معلم 90 سوال، فرم والدین 152 سوال

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح، تهمینه مشمول (1396/11/20)