۷۰,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون:

فرم طراحان
A بری، ویلیامسون، مالون (1984)
B
C

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش روابط خانوادگی در سیستم سه نسل خانواده

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (30/ 09/ 1397)

فرم سن سطح تحصیلات تعداد سوال زمان اجرا
A بزرگسالان حداقل توانایی خواندن دبیرستان مورد نیاز است 132
B بزرگسالان بدون فرزند حداقل توانایی خواندن دبیرستان مورد نیاز است 122
C بزرگسالان دانشجوی بدون فرزند حداقل توانایی خواندن دبیرستان مورد نیاز است 84