۸,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: تتی و گلفاند (1991)

هنجارکنندگان: آزمون توسط میرغفوروند و همکاران (2016) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش درک شخصی مادران از شایستگی و اثربخشی در نقش والدینی نوزادان زیر دوسال

سن: مادران کودکان 8 هفته تا 6 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 10

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/05/05)