۱۹,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: مینارد و جوزف (2000)

هنجارکنندگان: آزمون توسط اکبری و طالع پسند (1395) در ایران هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی و ایرانی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش جنبه های مختلف قربانی شدن

سن: 11 تا 16 سال

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 16

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (15/ 08/ 1398)