۹,۸۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: شوشانی و روسو-نتزر (2017)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش معنای زندگی در کودکان

سن: 9 تا 12 سال

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 21

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/08/29)