۱۲,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: این آزمون توسط سورنتی، فیلیپلو، کاستا و بازای در سال 2014 بر مبنای چک لیست رفتار دانشجویان همبلتون (2001) ساخته شده است.

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش درماندگی آموخته شده

سن: 7 سال به بالا

سطح تحصیلات: محصلان مدرسه و دانشگاه

تعداد سوال: 24

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/08/21)