۵۲,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: آیزنک و آیزنک (١٩٧٥)

هنجارکنندگان: رحیمی نژاد (1382) آزمون را بر روی نوجوانان دختر و پسر تهرانی هنجار کرد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: تشخیص مشکلات رفتاری و شخصیت نوجوانان

سن: 7 تا 15 سال

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 80