۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: گلس  (1988)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار توسط شریفی، حاجی حیدری، خوروش، و فاتحی زاده (1391) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی توجیه روابط خارج از ازدواج

سن: بزرگسالان متاهل یا با تجربه ازدواج

سطح تحصیلات: تمام سطوح

تعداد سوال: 18

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/01/21)

اشکال این ابزار: نمی تواند به عنوان ابزار سنجش پیش یا پس از درمان مورد استفاده قرار گیرد.