۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: دیویس  (1980)

هنجارکنندگان: آزمون توسط فیض آبادی و همکاران (و دیگر پژوهشگران) (1387) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش همدردی با دیگران

سن: 15 سال به بالا

سطح تحصیلات: تمام سطوح

تعداد سوال: 28

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/03)