۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: آرمسدن و مارک تی. گرینبرگ (1987) بر مبنای فرمولاسیون نظریه بالبی (1969؛ 1973)

هنجارکنندگان: اولین بار برون (1385) و نصرتی و همکاران در همان سال در ایران هنجار کردند. گروه زیادی از پژوهشگران در سال های مختلف آن  را هنجار کرده اند. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش ابعاد مثبت و منفی رابطه والد – فرزند و رابطه نوجوان – همسال

سن: نوجوانان 9 تا 15 سال

سطح تحصیلات: مقطع متوسطه

تعداد سوال: 75

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/15)