۱۲,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: اسپیتزر، کرونئک و لو (2006)

هنجارکنندگان: آزمون توسط نائینیان، شعیری، شریفی و هادیان (1390) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش اضطراب فراگیر

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 7+1

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (09/ 04/ 1398)