۱۴,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: مک ویرتر و مک ویرتر (2008)

هنجارکنندگان: آزمون توسط افشاری و همکاران (1397) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی میزان باورهای افراد در مورد آینده خودشان در حوزه کاری و تحصیلی، ازدواج و تشکیل خانواده، فعالیت های اجتماع مانند ورزش، رهبری و …

سن: 12 تا 19 سال

سطح تحصیلات: کلاس هفتم تا دوازدهم

تعداد سوال: 24

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (19/ 08/ 1398)