۱۸,۲۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: شیلدز و چیکتی (1995)

هنجارکنندگان: آزمون توسط اسماعیلیان، دهقانی و فلاح (1395) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش توانایی کودک در مدیریت تجارب هیجانی

سن: 6 تا 16 سال

سطح تحصیلات: دبستان، متوسطه

تعداد سوال: 24

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1397/03/10)