۳۵,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: اسکاورون و فریدلندر  (1998)

هنجارکنندگان: گروهی از محققان در سال های مختلف در ایران آزمون را هنجار کرده اند، اسکیان؛ رحیمی پردنجانی و محمدزاده ابراهیمی اولین افرادی بودند که در 1384 آن را هنجار کردند. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش تمایزیافتگی افراد از خانواده اصلی
تمرکز این ابزار بر ارتباط های مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه مقیاس بسیار مفیدی برای مشاوران و درمانگران خانواده و زناشویی است

سن: بزرگسالان بالای 25 سال

سطح تحصیلات: تمام سطوح

تعداد سوال: 43

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/01/21)