۸,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: بریر، رانتز، ایدی، بیگراس، گودبات (2017)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش بی توجهی و رهاشدگی توسط والدین

سن: بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 10

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/06/28)