۱۸,۲۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: آنگار، لیبِنبِرگ (2011)

هنجارکنندگان: آزمون توسط کازرونی زند، سپهری شاملو و میرزائیان (1392) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش منابع تاب آوری (فردی، ارتباطی، زمینه ای)

سن: 9 تا 23 سال

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 28

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/07/07)