۲۸,۰۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: فاو، اسنانی، زانگ، کاپالدی و یه (2018)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد ولی توسط خانم کریمی  کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، سال 99-1398 در حال هنجار است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش نشانگان PTSD کودکان بر اساس DSM-V

سن: کودکان و نوجوانان 8 تا 18 سال

سطح تحصیلات: ابتدایی و متوسطه

تعداد سوال: چک لیست غربالگری آسیب 15 + 4، آزمون اصلی 20 + 7 در کل 46 ماده

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (16/ 08/ 1398)