۲۶,۶۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: رادلُف (۱۹۷۷)

هنجارکنندگان: آزمون توسط جمعی از پژوهشگران در سال های مختلف هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر بلند دارد.

حوزه های کاربردی: سنجش نشانگان افسردگی در جمعیت عادی

سن:  نوجوانان و بزرگسالان

سطح تحصیلات: تمام مقاطع

تعداد سوال: 20

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/03/08)