۲۹,۴۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: برن، داونپورت، مازانو (2007)

هنجارکنندگان: آزمون توسط بشرپور، عیسی زادگان و علیزاده (1396/05/12) هنجار شده است. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار ایرانی و خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر کوتاه ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش عوامل استرس آور ذهنی
در دو زمینه پژوهشی و بالینی مفید است

سن: نوجوانان 13 تا 19 سال

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 56

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396)