۲۳,۸۰۰ تومان با احترام

طراحان آزمون: سانچز-ساندووال و وردوگو (2016)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد.

حوزه های کاربردی: ارزیابی تفکر نوجوانان از آینده خود

  • ارزیابی انتظارات نوجوانان از ابعاد مختلف زندگی
  • در حوزه روانشناسی تربیتی برای شناسایی عدم تطابق انتظارات والدین و نوجوانان

سن: نوجوانان 11 تا 15 ساله

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: 14

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (09/ 09/ 1399)