آزمون کانون ارزیابی استخدامی کارکنان
33%
تخفیف

آزمون کانون ارزیابی-استخدام و کارکنان

Behavioral competency assessment center questionnaire (BCAC)

مولفه های مورد سنجش

مسئولیت پذیری، مهارت ارتباطی، هدف گرایی و هدایت عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی، تیم و شبکه سازی، تفکر تحلیلی و حل مساله، نظارت و کنترل

0
از ۲۵۵,۰۰۰ تومان
1
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان