معرفی آرامیس نمونه آزمون شرکت ها

آزمون های اجرایی به تفکیک محتوا

محتوای شغلی، صنعتی، سازمانی محتوای شخصیت محتوای سلامت روان، عصب روان شناختی
محتوای هوش، استعداد، خلاقیت محتوای نگرش، ارزش، عادات و علایق محتوای رفتار، روابط، زندگی و انگیزه